Regulamin zawodnika

Regulamin Zawodnika Klubu Sportowego „CIĘŻKOWIANKA” w Ciężkowicach

§1

Zasady ogólne

1. Zawodnik piłki nożnej, zwany dalej "zawodnikiem", może reprezentować w zawodach piłki nożnej KS Ciężkowianka mając zawartą z Klubem umowę lub będąc zarejestrowanym jako zawodnik w KS Ciężkowianka w odpowiednim związku piłki nożnej.

2. Za formalną zgodą Klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach nie objętych systemem rozgrywek odpowiedniego związku piłki nożnej.

§2

Status zawodnika KS Ciężkowianka

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Klubie posiadają status amatora.


§3

Prawa i obowiązki zawodnika amatora KS Ciężkowianka

1. Przed przystąpieniem do gry zawodnika Klub przeprowadza badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań, zawodnik nie może przystąpić do gry w meczach.

2. Zawodnik zobowiązuje się do poświęcania całej swojej energii i umiejętności sportowych bez ograniczeń, do przykładania najwyższej staranności do działania dla dobra Klubu, i do powstrzymywania się od czynienia czegokolwiek, co mogłoby przynieść szkodę Klubowi.

3. W związku z powyższymi zasadami, zawodnik KS Ciężkowianka zobowiązuje się, w szczególności:

a) uczestniczyć we wszystkich meczach i zajęciach Klubu, w treningach, bez względu na to czy zostały one ustalone wcześniej, czy były specjalnie zaaranżowane, we wszystkich zebraniach i innych zajęciach mających na celu przygotowanie do meczów i zawodów,

b) w przypadku kontuzji lub choroby związanej z jego aktywnością jako piłkarza, zawodnik powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty,

c) dbać o wszelkie standardowe wyposażenie i sprzęt dostarczony przez Klub oraz zwrócić ww. wyposażenie i sprzęt po zakończeniu obowiązywania gry,

d) zachowywać się publicznie i prywatnie tak aby nie szkodzić wizerunkowi klubu i związkom piłkarskim, i ogólnie futbolowi oraz powstrzymywać się od udzielania informacji osobom trzecim o sprawach będących wewnętrzną sprawą Klubu, przy czym zawodnik ma prawo do swobody wypowiedzi, o ile nie będzie to dyskredytować ani Klubu, ani dyscypliny piłki nożnej.

e) przygotowywać się sumiennie do wszystkich klubowych imprez i spotkań sportowych, i dbając o zalecenia trenera dotyczące stylu życia, w takim stopniu jak odnosi się do występu zawodnika, zachowywać się w sposób sportowy w stosunku do kogokolwiek podczas meczu lub treningu

f) w szczególności, akceptować decyzje podejmowane przez sędziego, asystenta sędziego podczas meczu bez zbędnych protestu.

4. W okresie obowiązywania przynależności Klub zapewnia zawodnikowi co następuje:

a) personel do treningu i gry,

b) obiekty do treningu i gry,

c) sprzęt i ubiór sportowy (zgodnie z założenia budżetu Klubu),

d) program treningowy.

5. Klub może płacić stypendium sportowe zawodnikowi zgodnie z przyjętymi zasadami.

6. Klub uznaje indywidualne prawo zawodnika do ochrony swojej prywatności. Jednocześnie zawodnik upoważnia Klub do korzystania z jego indywidualnych praw do wspólnego wykorzystania, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania zdjęć zawodnika za pomocą wszystkich obecnych i przyszłych środków technicznych, grupowego marketingu itp.

7. Wszelki doping polegający na użyciu substancji znajdujących się na liście zabronionych substancji i na używaniu zakazanych metod, określonych odpowiednimi przepisami jest zakazany.

8. Klub jest uprawniony do podejmowania wszelkich środków przeciwko zawodnikowi stosującemu doping.

9. Za rodzaj treningu, przygotowanie zawodników, wyniki ligowe, bezpieczeństwo zawodników podczas treningów odpowiada Trener / Instruktor.

§4

Możliwy rodzaj wyróżnień

1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników są;

a) pochwała,

b) list gratulacyjny,

c) dyplom uznania,

d) nagroda rzeczowa,

e) stypendium sportowe.

Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Klubu.

§5

Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

1. W przypadku naruszenia przez zawodnika obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu Klub jest uprawniony do stosowania kar dyscyplinarnych, dozwolonych stosownymi przepisami.

2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych wytycznych Klubu, a także innych przepisów nadrzędnych władz sportowych i administracyjnych oraz przepisów gry w piłkę nożną.

3. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.

4. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie wymierza się jedną karę łączną, stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia.

5. Za przewinienie uważane jest także niszczenie mienia klubu oraz używanie i wykorzystywanie sprzętu sportowego poza treningami i meczami organizowanymi przez KS Ciężkowianka Ciężkowice.

6. Karami dyscyplinarnymi wobec zawodnika mogą być:

a) cofnięcie stypendium sportowego (jeżeli takie jest),

b) dyskwalifikacja w wymiarze 1 – 5 meczów,

c) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,

7. Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie zawodnika lub namawianie i buntowanie do rezygnacji z meczów lub treningów, a także wprowadzanie niewłaściwej atmosfery w zespole (klubie) lub wśród zawodników karami są:

a) cofnięcie stypendium sportowego (jeżeli taki jest),

b) usunięcie z drużyny.

8. Wobec osób wymienionych w pkt. 7 niniejszego regulaminu może być stosowany środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach:

a) zawodnika - do uczestniczenia w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych,

b) trenera - do prowadzenia drużyny w czasie meczów mistrzowskich i pucharowych,

c) działacza klubowego - do oficjalnego reprezentowania Klubu.

§6

Zasady postępowania dyscyplinarnego

Organem właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do zawodników i działaczy piłkarskich jest Zarząd Klubu.


§7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Zarząd - od sezonu 2014/2015

2. W celu zapoznania się zawodnika z regulaminem zostanie on opublikowany w oficjalnym serwisie klubu oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej w Klubie.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości