Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Ciężkowianka - 15 grudnia 2018r.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Ciężkowianka - 15 grudnia 2018r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

CZŁONKÓW  KLUBU SPORTOWEGO CIĘŻKOWIANKA CIĘŻKOWICE

Zarząd Klubu Sportowego Ciężkowianka Ciężkowice (ul. Bossowskiego 9, 33 190 Ciężkowice) zawiadamia członków klubu, iż 15 grudnia o godz. 18:00 - I termin (18:30 - II termin) w sali konferencyjnej Muzeum Przyrodniczego  K i W Tomków w Ciężkowicach odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

2. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Wybór komisji:

a) mandatowo-skrutacyjnej,

b) uchwał i wniosków.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu za okres 2014-2018 rok.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności za okres 2014-2018 r. wraz ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

10. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu Klubu.

11. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Klubu.

12. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.

13. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

14. Zamknięcie obrad.

REGULAMIN OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO CIĘŻKOWIANKA CIĘŻKOWICE

W DNIU 15 GRUDNIA 2018 r.

 1. I. ZASADY OGÓLNE
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu Sportowego Ciężkowianka Ciężkowice zwane dalej Walnym Zebraniem (WZ) obraduje na podstawie Statutu Klubu Sportowego Ciężkowianka Ciężkowice.

II. UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU

 1. Zarząd klubu informuje Członków Klubu o czasie, miejscu i porządku obrad WZ na 14 dni przed jego terminem poprzez zamieszczenie zawiadomienia wraz z porządkiem i regulaminem obrad na oficjalnej stronie klubu pod adresem www.ciezkowianka.pl oraz poprzez umieszczenie powyższych informacji na budynku klubowym przy ul. Krynickiej
 2. Udział w Walnym Zebraniu biorą
  1. z głosem stanowiącym Członkowie Klubu.
  2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.

III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA

1. WZ odbywa się 15 grudnia o godz. 18:00 - I termin (18:30 - II termin) w sali konferencyjnej Muzeum Przyrodniczego K i W Tomków  w Ciężkowicach

2. Obrady WZ otwiera Prezes Klubu.

3. Do kierowania pracami WZ na wniosek Prezesa powołuje się w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Obrad, który:

a) kieruje obradami WZ,

b) czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Porządku Obrad,

c) podejmuje decyzje w sprawach trybu załatwiania zgłoszonych wniosków,

d) udziela głosu osobom biorącym udział w dyskusji,

e) zarządza głosowanie.

4.Na wniosek Prezesa powołuje się Protokolanta obrad.

5. Przewodniczący przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu projekt porządku oraz projekt regulaminu obrad.

6. Uchwały są skuteczne, jeżeli jest obecnych, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie decyduje większość bez względu na ilość przybyłych członków.

IV. KOMISJE WALNEGO ZEBRANIA

 1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie 3 osób.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków w składzie 3 osób.
 3. Komisje wybierają ze swoich składów Przewodniczących.
 4. Zadania Komisji :

a] Mandatowo-Skrutacyjna - stwierdza prawomocność WZ oraz oblicza wyniki głosowania i podaje je do wiadomości,

b] Uchwał i Wniosków – rejestruje i redaguje przekazane wnioski, opracowuje projekt Uchwał WZ.

5. Udział w dyskusji.

a) każdy uczestnik obrad Walnego Zebrania ma prawo zabrania głosu w dyskusji,

b) w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad czas poszczególnych wystąpień może być ograniczony,

c) Przewodniczący obrad ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania poszczególnych wystąpień oraz udzielenia głosu w sprawach formalnych poza kolejnością.

V. ZASADY WYBORÓW

 1. Zarząd liczy 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków.
 3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Klubu oraz członków Komisji Rewizyjnej przysługuje Członkom WZ przy zachowaniu zasady, iż jeden członek ma prawo zgłosić jednego kandydata do Zarządu i Komisji Rewizyjnej z krótkim uzasadnieniem podawanej kandydatury.
 4. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 5. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej niż to przewiduje statut klubu i niniejszy regulamin obrad zarządza się głosowanie tajne przez złożenie kart do urny wyborczej.
 6. Członkowie winni skreślić dokładnie tylu kandydatów ilu zgłoszono ponad ustalone ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 8. Lista do głosowania przekreślona w całości, bez odpowiedniej ilości skreśleń z dopisanymi nazwiskami lub zniszczona jest nieważna.
 9. W przypadku zgłoszenia ilości kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mieszczących się w liczbach, które przewiduje statut klubu i niniejszym regulamin obrad zarządza się głosowanie jawne na tzw. listę poprzez podniesienie mandatu członka.

VI. INNE USTALENIA

1. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie, a wynikłe w czasie trwania obrad rozstrzyga

Walne Zebranie, zgodnie ze Statutem  Klubu Sportowego Ciężkowianka w Ciężkowicach.

2. Przebieg zebrania jest protokołowany.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący, oraz Protokolant Walnego Zebrania.

4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu.

Za Zarząd Klubu

Prezes

/-/ Paweł Skowron

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?