Sprzęt sportowy

Ciężkowice, 21.10.2019r

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1 /10/2019

Klub Sportowy Ciężkowianka Ciężkowice, ul. Krynicka 10, 33-190 Ciężkowice niniejszym modyfikuje treść zapytania ofertowego na dostawę sprzętu sportowego współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego.

Zmianie ulega termin realizacji, który przyjmuje brzmienie poniżej:

Termin realizacji.

 1. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 130-140 cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami - do dnia zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika – do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00,
 2. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (140-150cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika– do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00,
 3. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 150-160cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika - – do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00,
 4. 180 szt. medali okolicznościowych dla uczestników imprezy:
 • 180 szt. do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00,
 1. 9 szt. pucharów o wysokości min 30 cm na podstawie o wymiarach min. 10×10 cm wraz z grawerami zawierającymi loga projektu, miejsca i nazwę turnieju , w tym 3 szt. za I miejsce, 3 szt. za II miejsce, 3 szt. III miejsce,
  • 9 szt. do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00, (3 szt. –I miejsce, 3 szt. – II miejsce, 3 szt. – III miejsce)
 2. 10 piłek nożnych o rozmiarze „3” - do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00
 3. 20 piłek nożnych o rozmiarze „4” - do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00
 4. 6 szt. bramek piłkarskich w wersji „mini”, w tym:
  • 2 szt. - Bramki o parametrach „uni żak” lub równoważne o wymiarach 3x1,55m. do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00.
  • 2 szt. –Bramki do piłki nożnej tzw. „Mini” składane o wymiarach 120x80x60 do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00,
  • 2 szt. – bramki o parametrach „Exit GIO” lub równoważnych z ramą stalową i siatką do dnia 05.11.2019r. do godz. 12:00.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

Zmianie ulega Termin i miejsce składania ofert , który przyjmuje brzmienie poniżej:

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do 24 października 2019r. Ofertę można składać na e-mail: dariusz.ziecina@interia.pl lub w formie papierowej na adres: Klub Sportowy Ciężkowianka Ciężkowice, ul. Krynicka 10, 33-190 Ciężkowice

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ciężkowice, 12.10.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 /10/2019

Klub Sportowy Ciężkowianka Ciężkowice, ul. Krynicka 10, 33-190 Ciężkowice zwraca się
z zapytaniem ofertowym na dostawę sprzętu sportowego współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego.

 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

 1. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 130-140 cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika –

 2. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (140-150cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika,

 3. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 150-160cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika,

 4. 180 szt. medali okolicznościowych dla uczestników imprezy,

 5. 9 szt. pucharów o wysokości min 30 cm na podstawie o wymiarach min. 10×10 cm wraz z grawerami zawierającymi loga projektu, miejsca i nazwę turnieju , w tym 3 szt. za I miejsce, 3 szt. za II miejsce, 3 szt. III miejsce,

 6. 10 piłek nożnych o rozmiarze „3”,

 7. 20 piłek nożnych o rozmiarze „4”,

 8. 6 szt. bramek piłkarskich w wersji „mini”, w tym:

  • 2 szt. - Bramki o parametrach „uni żak” lub równoważne o wymiarach 3x1,55m. Bramka zatwierdzona przez PZPN do rozgrywek żaków 7-8 lat. Bramki składane+ torba.

  • 2 szt. –Bramki do piłki nożnej tzw. „Mini” składane o wymiarach 120x80x60,

  • 2 szt. – bramki o parametrach „Exit GIO” lub równoważnych z ramą stalową i siatką.

 1. Informacje ogólne.

 1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę, cenę należy podać w wartości brutto.

 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje dodatkowe.

 1. Zamówienie do którego nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zmianami)..

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności.

 3. Oferta powinna zawierać oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami oferty i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do ich wypełnienia.

 4. Wszelkie pytania należy kierować na e – mail dariusz.ziecina@interia.pl, tel. 534867 921

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

 2. Oferta powinna zawierać:

 1. - Cenę oferty sporządzoną przez składającego z danymi adresowymi i danymi personalnymi,

 2. - Cenę oferowaną należy obliczyć wg kalkulacji własnej,

 3. - Wymaga się by cena podana była ceną brutto wyrażoną w polskich złotych,

 1. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował:

Cena brutto oferty – 100%

 1. Termin realizacji.

 1. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 130-140 cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami - do dnia zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika – do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00,

 2. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (140-150cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika– do dnia 30.10.2019r. do godz. 12:00,

 3. 60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach) profesjonalnych koszulek piłkarskich w rozmiarze (wzrost 150-160cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika - – do dnia 06.11.2019r. do godz. 12:00,

 4. 180 szt. medali okolicznościowych dla uczestników imprezy:

 • 60 szt. do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00,

 • 60 szt. do dnia 30.10.2019r. do godz. 12:00,

 • 60 szt. do dnia 06.11.2019r. do godz. 12:00

 1. 9 szt. pucharów o wysokości min 30 cm na podstawie o wymiarach min. 10×10 cm wraz z grawerami zawierającymi loga projektu, miejsca i nazwę turnieju , w tym 3 szt. za I miejsce, 3 szt. za II miejsce, 3 szt. III miejsce,

  • 3 szt. do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00, (1 szt. –I miejsce, 1 szt. – II miejsce, 1 szt. – III miejsce)

  • 3 szt. do dnia 30.10.2019r. do godz. 12:00 (1 szt. –I miejsce, 1 szt. – II miejsce, 1 szt. – III miejsce),

  • 3 szt. do dnia 06.11.2019r. do godz. 12:00 (1 szt. –I miejsce, 1 szt. – II miejsce, 1 szt. – III miejsce)

 1. 10 piłek nożnych o rozmiarze „3” - do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00

 2. 20 piłek nożnych o rozmiarze „4” - do dnia 30.10.2019r. do godz. 12:00

 3. 6 szt. bramek piłkarskich w wersji „mini”, w tym:

  • 2 szt. - Bramki o parametrach „uni żak” lub równoważne o wymiarach 3x1,55m. do dnia 24.10.2019r. do godz. 12:00.

  • 2 szt. –Bramki do piłki nożnej tzw. „Mini” składane o wymiarach 120x80x60 do dnia 30.10.2019r. do godz. 12:00,

  • 2 szt. – bramki o parametrach „Exit GIO” lub równoważnych z ramą stalową i siatką do dnia 07.11.2019r. do godz. 12:00.

VII. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku brak wpływu jakiejkolwiek oferty lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zadania będzie niemożliwe, a czego nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania ofertowego.

VIII. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do 21 października 2019r. Ofertę można składać na e-mail: dariusz.ziecina@interia.pl lub w formie papierowej na adres: Klub Sportowy Ciężkowianka Ciężkowice, ul. Krynicka 10, 33-190 Ciężkowice

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uprzejmie informujemy, że:

 1. zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny

 2. nie ponosimy kosztów związanych z przedstawieniem oferty

 3. w przypadku nadesłania niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta

Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadami konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapytanie jest wysyłane do potencjalnych oferentów, oraz zamieszczone na stronie internetowej celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje stowarzyszenia do złożenia Zamówienia.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i adres WYKONAWCY

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

NIP ...................................... Bank/Nr konta: ……………..............................................................................

KRS………………………………../wpis aktywny do CEIDG

Numer telefonu: ………............... Numer faksu: …………...………….. e-mail: ................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ................................................................................

OFERTA

Odpowiadając zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu sportowego współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Zapytaniu ofertowym:

 1. CENA OFERTOWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość szt.

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto
w zł

1

2

3

4

5

1

Koszulka piłkarska w rozmiarze (wzrost 130-140 cm) wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika

60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach)

2

Koszulka piłkarska w rozmiarze (140-150cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika

60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach)

3

Koszulka piłkarska w rozmiarze (wzrost 150-160cm) do piłki nożnej wraz z nadrukami zawierającymi logo projektu w ilości 5 pozycji na jednej koszulce i numeru zawodnika

60 szt. (6 kompletów po 10 szt. koszulek w różnych kolorach)

4

Medale okolicznościowe dla uczestników imprezy

180 szt.

5

Puchary o wysokości min 30 cm na podstawie o wymiarach min. 10×10 cm wraz z grawerami zawierającymi loga projektu, miejsca i nazwę turnieju

9 szt. w tym 3 szt. za I miejsce, 3 szt. za II miejsce, 3 szt. III miejsce

6

Piłki w rozmiarze „3”

10 szt.

7

Piłki w rozmiarze „4”

20 szt.

8

Bramki piłkarskie w wersji „mini”

6 szt.

RAZEM brutto w zł

 1. TERMIN REALIZACJI zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

 2. TERMIN PŁATNOŚCI – do 14 dni.

 3. OŚWIADCZENIE OFERENTA:

 1. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 2. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminowo i bez zastrzeżeń.

 3. Oświadczam, że oferta została sporządzona w oparciu o całkowity przedmiot zamówienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie. 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r. ...............................................

Podpis osób uprawnionych doskładania świadczeń woli wimieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2

Umowa nr …………………… (projekt)

zawarta w dniu …………………………… 2018 roku w Ciężkowicach

pomiędzy,

Klubem Sportowym Ciężkowianka Ciężkowice z siedzibą ul. Krynicka10, 33-190 Ciężkowice, NIP: 8732890078, REGON: 852531545, KRS: 0000037992

reprezentowanym przez:

……………………………………………………….,

zwanym dalej Zamawiającym

a: ……………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….. przy ulicy ………………, reprezentowanym przez:

………………………………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:


 

W wyniku przeprowadzenia postępowania prowadzonego jest w formie zapytania ofertowego Strony zawierają umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu sportowego współfinansowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego

 2. Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą złożona w dniu .......... 2019 r.

§ 2

 1. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część zamówienia, którą powierza podwykonawcom.

 2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników tak jakby to były działania zaniechania, uchybienia i zaniedbania jego własne lub jego własnych pracowników lub przedstawicieli.

 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby przez niego oddelegowane i osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

Cena

§ 3

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe w całkowitej wysokości podanej w ofercie Wykonawcy tj. …………….. zł brutto (słownie złotych: …………..……………… …………………….) w tym: podatek VAT …. % tj.

 2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia a w szczególności wartość towaru wraz z należnym podatkiem VAT, kosztami opakowania, załadunku, transportu i wyładunku w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 3. Cena przedstawiona w ofercie nie może ulec zmianie do dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy.

Warunki realizacji umowy

§ 4

   1. Dostawa odbywać się będzie do siedziby Klubu Sportowego Ciężkowianka Ciężkowice, ul. Krynicka 10, 33-190 Ciężkowice.

   2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym.

   3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia są:

1) Ze strony Zamawiającego ....................., tel. .......................

2) Ze strony Wykonawcy ....................., tel. .......................

 1. Potwierdzeniem przyjęcia przedmiotu zamowienia jest protokół dostawy sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i osobę wskazaną w ust. 3 lub przez nią upoważnioną na dzień realizacji dostawy, a w przypadku gdy przy odbiorze stwierdzono braki lub wady-na dzień uzupełnienia braków i usunięcia wad.

 2. Protokół dostawy podpisany „bez zastrzeżeń” jest niezbędny do sporządzenia protokołu odbioru zadania.

Jakość przedmiotu umowy

§ 5

 1. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, wolny od wad, zapakowany w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.

 2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot umowy jest wolny od wad technicznych. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

 4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot będące zamówienia posiada odpowiednie atesty i certyfikaty oraz przekazuje je wraz kartami gwarancyjnym i instrukcjami obsługi (jeśli je posiadają).

 5. Gwarancja ogólna na całość przedmiotu zamówienia, ………. miesięcy od daty podpisania „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru zadania.

Warunki płatności

§ 6

 1. Zapłata nastąpi jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie do …… dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 2. Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru wykonanej dostawy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w oparciu o protokoły dostaw.

 3. Faktura ma być wystawiona na Zamawiającego z wyszczególnieniem wszystkich zamawianych pozycji wraz z podaniem ceny netto, brutto oraz stawki podatku VAT.

 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.

 5. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20140-2020.


 

§ 7

 1. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  1. złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcia postępowania naprawczego lub otwarcia likwidacji,

  2. zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,

  3. rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez niedostarczenie przedmiotu umowy lub jej części w wyznaczonym terminie, dostawę nieodpowiadającą niniejszej umowie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwłaszcza w sytuacji, gdy nowa dostawa nie będzie mogła być zrealizowana w ciągu trzech kolejnych dni).

 2. Wykonawca ma obowiązek w terminie 48 godzin zawiadomić Zamawiającego ozaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1.

 3. W w/w przypadkach Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres umowy.

Postanowienia końcowe

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego innych właściwe przepisy prawa.

§ 10

Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


 

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości